Husgrund och husgrunder

Husgrund är viktig del i husets konstruktion. Den ska vara stabil för att kunna ta upp vikten från husbyggnaden samt utföras på ett sådant sätt att det inte finns risk för tjällyftning.

De vanligaste husgrunderna är betongplatta på mark, krypgrund, husgrund med källare samt hus byggd på plintar. Hus på enbart plintar är inte vanliga i Sverige.

Betongplatta som husgrund

I början av 70-talet började hus byggas på betongplatta som husgrund. Det är ett billig husgrund som alternativ till källaregrund.

Många fel begicks när de första betongplattorna göts och användes som husgrund. Isoleringen placerades på själva plattan. I del fall göts träbjälkar in i betongplattan. Husgrund av detta slag är inte att rekommendera.

Isoleras betongplattan ovanpå ger det upphov till flera olika fel. Fukt från betongplattan vandrar upp i isoleringen för att sedan sprida sig till väggarna. Stor risk för mögelskador.

En av orsakerna till höga fukthalten som kommer in i huset är att marken är kall. Kyla från marken kryper in i huset. När värmen från huset möter kylan uppstår kondens. Kondens uppstår alltså inne i huset, i golvlagret.

Träbjälkar som gjuts in i betongen drar till sig fukten. Eftersom konstruktionen inte tillåter träet att torka ut ruttnar bjälkarna och mögel kan bildas. Åtgärda dessa problem blir dyrt, eftersom hela huset måste lyftas.

Betongplatta med isolering underifrån en bättre husgrund.

När alla fel uppdagades med isolering på betongplattan började husgrunden att byggas med isolering under betongplattan.

Fördelen med isolering under en betongplatta är att mindre andel fukt når innegolvet. Isoleringen tjänstgör som en fuktspärr. Den kalla marken når inte det varma inomhusklimatet. Därmed minimeras risken för kondens.

Idag används oftast 30 cm cellplast som isolering under en husgrund. Även mineralull kan användas. Tidigare användes 10 cm isolering.

Gemensamt för betongplatta.

Vanliga fel och brister är att många inte dränera husgrunden ordentligt. Många tycks tro att det inte behövs dräneringsrör. Även för husgrunder som är av betongplatta behövs en riktig dränering. Det är också viktigt att schakta bort jord djupt, 1,5 meter, och ersätta med dränerande grus eller makadam. Dränerande gruslagret ska sträckas sig utan för husgrunden.

Marken ska luta ut från husgrunden. Tre meter med en lutning på 3 cm. Buskar, träd och rabatter ska placeras en bit från husgrunden.

Krypgrund och torpargrund.

För att sänka byggkostnaderna ersättas källare med krypgrund. Bakgrunden är att torpargrund, det vill säga gamla torp klarar sig bra från rötskador. Byggingenjörerna tänkte till. En modern variant byggdes. Grundläggning grävs ner till frostfritt djup. På en betongsula murades murblock upp. Felet med denna husgrund är att för få ventiler sattes in. Ett annat fel på husgrunden är att golven isoleras, vilket är naturligt. Men då finns det inga likheter med torpens grund. Värmen från torpet, främst från eldstaden, håller marken under huset fritt från fukt. Värmen torkar upp fuktiga luften i husgrunden.

På de moderna krypgrunden finns ingen värme som tränger ner i husgrunden. Fuktiga luften som finns i husgrunden torkar inte upp. Detta i kombination med för dålig dränering leder till att för hög luftfuktighet bildas i husgrunden. Sylen och blindbotten börjar ruttna och mögel bildas.

Fördelen med torpargrund, eller krypgrund, är att den går att besiktiga. Genom att krypa ner i husgrunden går det att avgöra om den är skadad eller ej. Har inte mögel eller röta bildats går det att sätta in avfuktningsanläggning som löser fuktproblemen.

Källargrund, en bra husgrund.

Den klassiska husgrunden är källargrund. Fördelen är extra förvaringsutrymmen och inte lika känslig för fuktskador. Uppstår fuktskador eller översvämning går det att rätta till med ny dränering.

Problem som finns med denna typ av husgrund är att en del inreder källaren. En källare får inte isoleras från insidan. Det blir genast mögelproblem. Samma problematik som för betongplatta.

Är källaren oinredd finns det nästan inga nackdelar.

Betongplatta utan isolering

Betongplatta med isolering